قیمت ورق مس و کویل مس (سایدبار)

ضخامت ۰/۱ و ۰/۱۵ و۰/۲: تماس گرفته شود(ترجیحا پیام واتساپ)
ضخامت ۰/۳ و ۰/۴ میلیمتر: 332,000 تومان
ضخامت ۰/۵ تا ۳ میلیمتر: 332,000 تومان
ضخامت ۵ تا ۷ میلیمتر: 331,000 تومان
ضخامت ۷ میلیمتر: 331,000 تومان
صفحه مس باهنر: 330,000 تومان
صفحه مس طرح باهنر(مشابه باهنر): 310,000 تومان