انحلال مس از کانسنگ اکسیدی { قسمت دوم }

دیاگرام بازیابی رول مس

آزمایش های مربوط به ليچينگ اسيدی 

عيارسنجی مس در آزمایش های ليچينگ در یک مخزن (راکتور) شيشه ای مجهز به سيستم همزنی مکانيکی انجام گرفت. سيستم گرمادهی و کنترل دما با دقت بسيار خوبی از طریق حمام آب گرم تأمين شد. در ورودی مخزن محل هایی برای اضافه کردن محلول و نمونه خوراک مورد نظر و همچنين محل نمونه برداری مناسب تعبيه شده بود.

هر آزمایش با مقدار 500ميلی ليتر محلول با غلظت های متغيری از آمونياک و کربنات آمونيوم انجام گرفت. سرعت همزنی 500دور بر دقيقه مورد استفاده قرار میگرفت، زیرا با توجه به تحقيقات انجام شده قبلی در سرعت های همزنی بالاتر از 450دور بر دقيقه می توان تأثير سرعت همزنی را نادیده گرفت.

همچنين دانه بندی های مختلف، نسبت های متغيری از جامد به مایع و نيز دماهای مختلف به طور کامل بررسی شد.

در هر آزمایش مقدار 5 سی سی از محلول در زمان های مشخص از مخزن گرفته شد.

بعد از سانتریفيوژ، محلول به مقدار لازم برای عيارسنجی مس به روش جذب اتمی به آزمایشگاه فرستاده شد.

به منظور ثابت ماندن حجم محلول اوليه، بعد از هر مرحله نمونه برداری مقدار 5 سیسی واکنش گر تازه به سرعت به مخزن اضافه شد.
چندین آزمایش برای بررسی ليچينگ با اسيد سولفوریک در pHهای ثابت 1/3 ،0/8و 1/5بر روی ابعاد 150- ، 75+ ميکرون به مدت 2ساعت انجام گرفت.

نتایج نشان داد که بازیابی مس تحت این شرایط بيش از 35درصد است و اسيد سولفوریک به راحتی می تواند مس موجود در این کانسنگ را حل نماید.

اما علیرغم بازیابی بالا، به علت مصرف بالای اسيد در این آزمایش ها ( 500کيلوگرم اسيد به ازای یک تن ماده معدنی) و همچنين توليد مقدار زیاد گاز دی اکسيد کربن این روش برای استحصال مس از کانسنگ مناسب نيست.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در این فرایند، جامد و محلول باقیمانده حاصل از ليچينگ بود که به شدت خاصيت ژله ای به خود می گرفت و فيلتراسيون آن غيرممکن میشد. بنابراین در این شرایط قسمت عمده مس را نمی توان از محلول و جامد باقیمانده جدا کرد.

به عبارتی بازیابی کل در سيستم ليچينگ با اسيد برای کانسنگ مذکور بسيار پایين بود. همچنين آثار ناشی از توليد کف زیاد در دیواره های رآکتور به وضوح قابل مشاهده بود. بنابراین روش آمونياکی مناسب برای این ماده پيشنهاد شد و ادامه آزمایش ها با محلول آمونياکی انجام گرفت.

مطالعه قسمت اول مقاله

مطالعه قسمت سوم مقاله

مطالعه قسمت چهارم مقاله

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.